DLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

DODATKOWE SZKOLENIE W DARŁOWIE

3 lipca 2017

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 28.06.2017

21 czerwca 2017

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Zebranie odbędzie się 28 czerwca 2017r. (środa),  godz. 12.00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Korsarz”, w Darłówku Wschodnim, ul. Conrada 6. Poniżej przedstawiamy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

Sprawy organizacyjne:

1) godzina 12.00 – 13.00 rejestracja przybyłych członków,

2) godzina 13.00 – 13.45 obiad,

3) godzina 13.45 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie listy wydanych mandatów.

W przypadku braku kworum w I-szym terminie, po 15 - minutowej przerwie Walne Zebranie Członków odbędzie się w II-gim terminie.

4) Wybór przewodniczącego zebrania,

5) Wybór protokolanta,

6) Wybór komisji skrutacyjnej,

7) Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Sprawozdania z prac organów DLGR w okresie sprawozdawczym, obejmującym rok 2016:

8) Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016,

9) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016,

10) Sprawozdanie finansowe za rok 2016,

Omówienie projektu uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

11) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016,

12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkom Zarządu DLGR,

13) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016,

14) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,

15) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,

16) Uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Zarządu DLGR,

17) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym Rady – Uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

18) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu  Organizacyjnego Rady DLGR,

19) Uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady DLGR,

20) Uchwała w sprawie zmiany LSR,

21) Dyskusja, wolne wnioski,

22) około godziny 16.00 – zamknięcie obrad.

 

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 czerwca 2017 r, można udzielić pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. pełnomocnictwo
  2. rachunek wyników
  3. bilans
  4. informacja dodatkowa - bilans
  5. protokół z badanie sprawozdania finansowego
  6. projekt Statutu - wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono

Drukuj   Generuj PDF  

 

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA I. NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

12 czerwca 2017

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach
Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” 
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014 - 2020 w zakresie:

I

Zakres tematyczny operacji - Przed. 1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku, w ramach następujących celów:

Cel ogólny 1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy 1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów 
lub zatrudnienia na obszarze LSR do 2022 roku.

Cel zgodnie z Rozporządzeniem1 - § 2 pkt 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 250 000,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

 

II

Zakres tematyczny operacji - Przed. 2.1.1: Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku, w ramach następujących celów:

Cel ogólny 2: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy 2.1: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku.

Cel zgodnie z Rozporządzeniem1 - § 2 pkt 4: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 800 000,00 zł. (jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100).

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/20142 – w wysokości do 85% tych kosztów.

 

INFORMACJE WSPÓLNE:

Termin naboru: od 29.06.2017 r. do 28.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.

Warunki udzielenie wsparcia:

- Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub poprzez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwa – dwa egzemplarze w formie papierowej (oryginał z podaniem spisu treści i liczby załączników oraz kopia wniosku z załącznikami),

- Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju DLGR. Rozumie się przez to operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

- Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r1,

- Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów, podanej w lokalnych kryteriach wyboru dla danego przedsięwzięcia.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach.

2. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; LSR; formularz wniosku o udzielenie wsparcia; formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są do pobrania tutaj

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, 76-150 Darłowo, tel. 94 307 03 31, e-mail: dlgr@darlowo.pl.

 

1Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020

2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

Drukuj   Generuj PDF  

 

SZKOLENIE ORAZ SPOTKANIE KONSULTACYJNE ZMIAN W LSR I KRYTERIACH WYBORU OPERACJI W DARŁOWIE

29 maja 2017

Darłowo szkolenie

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI          ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI          ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

www.dlgr.pl
a