przepławkaWieprza
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA V NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

22 lutego 2019

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza V nabór wniosków o dofinansowanie operacji, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym limity środków w poszczególnych zakresach tematycznych operacji dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków - do pobrania poniżej.

Termin składania wniosków: od 11 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.

Warunki udzielenie wsparcia:

- Wnioskodawca składa dokumenty bezpośrednio w Biurze DLGR – osobiście lub poprzez upoważnioną osobę (2 egzemplarze w formie papierowej – oryginał i kopia wniosku z załącznikami – oraz dodatkowo wypełniony formularz wniosku na nośniku elektronicznym),

- Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju DLGR. Rozumie się przez to operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

- Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r1,

- Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów, podanej w lokalnych kryteriach wyboru dla danego przedsięwzięcia.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach.

2. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

3. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR).

4. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące niezakończenia operacji (Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; LSR; formularz wniosku o udzielenie wsparcia; formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia mozna pobrać poniżej lub otrzymać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, pokój nr  9, 76-150 Darłowo, tel. 94 307 03 31, e-mail: dlgr@darlowo.pl

1Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020

2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków
 2. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia (wniosek o dofinansowanie)
 3. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o udzielenie wsparcia
 4. Plan biznesowy operacji - uproszczony
 5. Formularz wniosku o płatność
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 7. załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
 8. 1.1.1 KRYTERIA WYBORU OPERACJI Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktó
 9. 1.1.2 KRYTERIA WYBORU OPERACJI Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora ryb
 10. 1.1.3 KRYTERIA WYBORU OPERACJI Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
 11. 1.1.4 KRYTERIA WYBORU OPERACJI Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR
 12. LSR aktualna obowiązująca od 17 stycznia 2019 r.
 13. Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania (cele i wskaźniki produktu LSR)
 14. załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR
 15. załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 17. 4.2-wzor-umowy
 18. zal-nr-1 do umowy-zestawienie_rzeczowo_finansowe
 19. zal-nr-2 do umowy-harmonogram_zaliczki
 20. zal-nr-3 do umowy-wniosek_zaliczki
 21. zal-nr-4 do umowy-harmonogram-dzialań-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych
 22. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
 23. oświadczenie przetwarzanie danych WoD - małżonek beneficjenta i współwłaściciela
 24. oświadczenie przetwarzanie danych WoD - pełnomocnik
 25. oświadczenie przetwarzanie danych WoD - reprezentant
 26. oświadczenie przetwarzanie danych WoD - współwłaściciel nieruchomości
 27. oświadczenie przetwarzanie danych WoP - lista obecności
 28. oświadczenie przetwarzanie danych WoP - pełnomocnik
 29. oświadczenie przetwarzanie danych WoP - reprezentant

 

w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem DLGR nr tel. 94 307 03 31          chęć potwierdzenia dokumentów powyżej 10 stron prosimy zgłaszać telefonicznie minimum 24 godziny wcześniej

www.dlgr.pl

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA DLGR

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 do odwołania wprowadzane są następujące zasady pracy Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej:

Co do zasady interesanci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poniedziałek – piątek w godzinach od 10.00 do 14.00.

W pilnych sprawach istnieje możliwość bezpośredniej wizyty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pracownik w takim przypadku oceni, czy osobista wizyta jest niezbędna.

tel. 94 307 03 31
tel. 535 667 331
e-mail: dlgr@darlowo.pl

 


Szanowni Państwo,

     Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamknij