nr rachunku bankowego
składki członkowskie

Bałtycki Bank Spółdzielczy
w Darłowie
23 8566 0003 0112 4260 5000 0001


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
RYBACKI


13.03.2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści

wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”, „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Termin składania wniosków:
od 15 kwietnia 2013 r. do 16 maja 2013 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, ul. O.D. Tynieckiego 2 76-150 Darłowo, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną. Wnioski należy składać osobiście - bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursach:

1. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:
sektor gospodarczy i społeczny – 1 778 138,82 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 82/100)

2. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
sektor publiczny – 1 315 203,47 zł (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy dwieście trzy złote 47/100)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym:

  1. formularz wniosku o dofinansowanie,
  2. kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR,
  3. wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, które dołącza się do wniosku, dostępne są w siedzibie Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści oraz do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, O.D. Tynieckiego 2, 76 – 150 Darłowo, nr tel. 785 077 665, 94 307 03 31 oraz drogą elektroniczną: dlgr@darlowo.pl

 

Niezbędne dokumenty do pobrania:

UWAGA !!! W przypadku problemów z otwarciem dokumentów w starszych wersjach edytora MS Word, proszę o ściągnięcie zamieszczonego poniżej pakietu zgodności umozliwiającego otwieranie i edycję plików w formecie docx.

pakiet zgodności: pobierz

1. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
2. Instrukcja wypełniania wniosku
3. Kryteria wyboru operacji: Restrukturyzacja lub reorientacja...
4. Kryteria wyboru operacji: Wzmocnienie konkurencyjności...- sektor publiczny
5. Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013
6. Uproszczony plan biznesowy operacji
7. Wniosek o dofinansowanie
8. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru opoeracji przez LGR
9. Załącznik nr 13 - Wzór szczegółowego opisu operacji - dokument przykładowy
10. Karta oceny zgodności operacji z LSROR - restrukturyzacja lub reorientacja...
11. Karta oceny zgodności operacji z LSROR - wzmocnienie konkurencyjności...

  

© 2010-2011 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka